Karta podatkowa - zalety i wady

Wady i zalety kart podatkowychNajprostszą formą opodatkowania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest karta podatkowa. Nie wszyscy jednak mogą być objęci tą formą. Poniżej informacje o tym, kto może z tej formy skorzystać i jakie w związku z tym należy wykonać formalności.

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje rozdział 3 Ustawy z 20 listopada 1998 r. (DzU 144/98) o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zalety karty podatkowej

Podstawową zaletą opodatkowania w formie karty podatkowej jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań, deklaracji o obrocie i przychodzie oraz wpłacania zaliczek na podatki. Nie potrzeba nawet składać corocznej deklaracji o kontynuacji działalności. Zastępuje ją kolejna rata ryczałtowa. Odpada więc tak uciążliwa dla drobnych przedsiębiorców buchalteria. Wystarczy jedynie otrzymane i wystawiane rachunki gromadzić chronologicznie.

Wady karty podatkowej

Forma karty podatkowej ta ma jednak także wady. Wadą jest między innymi to, że dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej (podobnie jak przy ryczałcie) nie można łączyć z innymi dochodami. Nie ma też możliwości opodatkowania wspólnego z małżonkiem i dokonywania odliczeń (również mieszkaniowych).

Kto może skorzystać z karty podatkowej

Nie wszyscy mogą też z tej formy skorzystać. Chętni muszą złożyć do urzędu skarbowego wniosek o wyrażenie zgody na płacenie podatku w formie karty podatkowej (PIT-6). Urząd skarbowy po sprawdzeniu, czy podatnik spełnia warunki umożliwiające opodatkowanie w formie karty podatkowej wydaje decyzję pozytywną lub negatywną.

Urząd skarbowy raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności, liczbę mieszkańców gminy, na której terenie działalność ta jest prowadzona oraz liczbę osób zatrudnianych przez podatnika. Im mniejsza miejscowość i mniejsza liczba zatrudnianych osób, tym niższa jest stawka podatku.

Praktyka pokazuje, że nowo otwierane firmy prowadzące działalność gospodarczą przez jakiś czas działają na zasadach ogólnych, a dopiero po ustabilizowaniu się obrotów na odpowiednim poziomie, występują o przydzielenie karty podatkowej. Następuje to po przekalkulowaniu i obliczeniu, co będzie się bardziej opłacało właścicielowi firmy.

Komentarze

Infor
Stawki karty podatkowej na 2016 rok i nowy PIT 16 - http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/karta-podatkowa/734661,Karta-podatkowa-2016-stawki-i-nowy-PIT16.html