Makroekonomia - definicja, omówienie

MakroekonomiaMakroekonomia jest dziedziną ekonomii, która w odróżnieniu od mikroekonomii zajmuje się wielkościami zbiorczymi, które nie dotyczą jednostki lecz całej gospodarki, bada nie tylko ją jako całość, ale również prawidłowości, jakie nią rządzą. Głównym przedmiotem działań makroekonomicznych jest dzielenie dochodów narodowych. Ta dziedzina wiedzy zainteresowana jest również wszelkimi pojęciami z nim związanymi.

Są to takie terminy, jak: bezrobocie, inwestycje czy inflacja. Zadaniem makroekonomii jest badanie gospodarki, zarówno tej krajowej jak i światowej. Interesujące są dla niej wszelkiego typu zależności, występujące pomiędzy poszczególnymi elementami systemu gospodarczego.

Dla badan makroekonomicznych ważne są poziom cen, globalny popyt na towary oraz podaż, dochody państwa, wydatki, bilans budżetu, poziom zatrudnienia poszczególnych osób czy to, jak duża jest konsumpcja w danym okresie czasu. Analizy makroekonomiczne pozwalają nam na badanie tych wszystkich zależności i pojęć jak i ustalanie dokładnych związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wszystkimi zjawiskami, jakie zachodzą w gospodarce. Korzyścią z prowadzenia analiz makroekonomicznych jest także możliwość przywidywania tendencji i prognoz całego systemu.

Makroekonomia spełnia wiele ważnych funkcji. Pierwsza z nich to funkcja światopoglądowa, która wyraża się w rozumieniu zjawisk w gospodarce, można dzięki temu formułować myśli i sądy, które dotyczą pożądanego stanu gospodarki. Drugą funkcją jest funkcja wychowawcza i dydaktyczna. Oznacza to, że makroekonomia daje możliwość zrozumienia jakie zjawiska zachodzą w sektorze gospodarki. Można również dokonywać ich szczegółowej oceny. Bardzo ważną funkcją jest również funkcja prognostyczna, czyli przewidująca. Pozwala ona na przewidywanie, jakie zjawiska wystąpią w przyszłości w sektorze gospodarki, można więc wcześniej podjąć odpowiednie kroki zapobiegawcze.

W makroekonomii gospodarka jest całością, jednym, nierozerwalnym, spójnym organizmem stworzonym z integralnych elementów.

  • Co to jest ekonomia?
  • Mikroekonomia i makroekonomia
  • Dobro ekonomiczne

Komentarze