Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?

Wypowiedzenie umowy zlecenieUmowa zlecenie to bardzo powszechna forma regulacji współpracy między firmami, a osobami fizycznymi. Jest to umowa cywilno-prawne i różni się zasadniczo od umowy o pracę, także w kwestii wypowiedzenia. Jak wypowiedzieć umowę zlecenie, aby działanie to było podjęte zgodnie z prawem?


Terminy wypowiedzenia umowy zlecenia

Terminy, w jakich może być wypowiedziana umowa zlecenia, często mylone są z tymi, które wynikają z Kodeksu Pracy. Tymczasem regulacje dotyczące umowy zlecenia oparte są na przepisach Kodeksu Cywilnego, zatem nie stosuje się w odniesieniu do niej przepisów Kodeksu Pracy. (Wiele użytecznych i szczegółowych informacji na temat różnic między typami umów, można znaleźć na blogu kancelarii Kurek i Wspólnicy: https://kurek-partners.com).

Mając na uwadze zasadę swobody zawierania umów, strony mogą dowolnie umówić się na okres wypowiedzenia umowy zlecenia. Ten zaś musi zostać zapisany w umowie, tak aby w razie potrzeby którakolwiek ze stron mogła się na niego powołać. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, natomiast oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Niemniej jednak strony mogą w dowolny sposób ustalić to, jak liczony będzie termin wypowiedzenia.

Ustalenie okresu wypowiedzenia przy umowie zlecenie

Teoretycznie okres wypowiedzenia powinien być ustalony adekwatnie do długości trwania umowy, jednak tutaj ustawodawca również pozostawił pewną dowolność. Można więc umówić się na tygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli umowa jest zawarta na rok bądź jednodniowy, jeżeli na pół roku. Jeżeli jednak termin jest zbyt nieprzystający do długości umowy (na przykład trzytygodniowy okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na miesiąc), to można ten zapis uznać za nieważny. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że o ewentualnych niezgodnych z prawem zapisach decyduje sąd.

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Terminy składania wypowiedzenia umowy zlecenia

Prawo nie określa, w jaki sposób powinno zostać złożone wypowiedzenie umowy zlecenia. Może być to forma zarówno ustna, jak i pisemna, byle tylko zleceniodawca miał możliwość zapoznania się z decyzją zleceniobiorcy. Najczęściej więc wypowiedzenie składane jest w formie pisemnej. Wypowiedzenie należy dostarczyć zleceniodawcy pamiętając o tym, w jaki sposób liczone są terminy. Przykładowo, jeżeli w umowie określony jest 7-dniowy termin wypowiedzenia, to jeśli złożymy je w poniedziałek, umowa wygaśnie w kolejny wtorek. Jeśli zaś przewidziany został miesięczny termin wypowiedzenia umowy zlecenie, umowa wygaśnie 30 dni po dniu złożenia wymówienia.

Brak okresu wypowiedzenia w umowie zlecenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku zapisywania okresu wypowiedzenia w umowie zlecenia. Może być ona wtedy rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze stron. Niemniej jednak należy mieć ku temu ważne powody. Ustawa nie precyzuje tego pojęcia, jednak orzecznictwo wskazuje, że ważnymi powodami są w tym przypadku głównie takie, które powstają ze względu na działanie "siły wyższej", na przykład choroba czy pobyt w szpitalu. Jeżeli zaś brak ważnych powodów, dla których umowa została wypowiedziana, zleceniodawca może obciążyć zleceniobiorcę kosztami niewykonania umowy, jeżeli poniósł już nakłady finansowe. To samo dotyczy sytuacji, w której w umowie znajduje się zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zleceniobiorca chroniony jest jednak od zapłaty na rzecz zleceniodawcy, jeśli w umowie zostały określone powody, dla których może ona wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zleceniobiorca może udowodnić zaistnienie takiego powodu.

Wypowiedzenie umowy zlecenie oparte jest na zasadach Kodeksu Cywilnego, dlatego w razie wątpliwości należy sięgnąć właśnie do jego zapisów. Nie mają tutaj bowiem zastosowania przepisy Kodeksu Pracy.

Komentarze