W jaki sposób uzyskać fundusze europejskie na badania i rozwój?

Fundusze europejskiePodmioty mogą ubiegać się i otrzymać dofinansowanie w formie dotacji, pożyczek lub gwarancji. Dotacje są wsparciem bezpośrednim, natomiast pozostałe środki pozyskiwane są w ramach programów i naborów przygotowywanych i publikowanych na poziomie krajowym przez poszczególne państwa.


Czym są fundusze europejskie?

Fundusze europejskie są głównym środkiem finansowym, za pomocą którego Unia Europejska realizuje cel, jakim jest integracja gospodarcza i społeczna państw członkowskich. Fundusze bezpośrednie są zarządzane przez Komisję Europejską i dzielą się na programy wewnątrzunijne, które angażują państwa członkowskie UE i dotyczą polityki wewnętrznej o znaczeniu europejskim, oraz programy współpracy zewnętrznej, które promują współpracę państw członkowskich z krajami spoza Unii.

Ponadto, zgodnie ze swoimi celami, Komisja Europejska przygotowuje programy w różnych dziedzinach. Programy realizowane są poprzez zaproszenia do składania wniosków, które zawierają wszystkie informacje niezbędne do udziału w wyborze projektów. Projekty muszą mieć wysoką wartość innowacyjną i europejską wartość dodaną, tzn. muszą proponować rozwiązania, które są ważne również dla kilku państw członkowskich i są przydatne do osiągnięcia celów UE.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze, istnieją na rynku wykwalifikowane kancelarie wspierające firmy, organizacje publiczne i prywatne w całym procesie uczestnictwa w projekcie europejskim, od fazy wstępnej orientacji i pozycjonowania po audyt kosztów poniesionych w ramach działań badawczych, rozwojowych i innowacyjnych.

Edukacja i rolnictwo

Edukacja i szkolenia: to możliwości studiowania w ramach programu Erasmus+, pomoc dla studentów w ostatniej klasie szkoły średniej oraz szkolenia zawodowe w innym kraju. Młodzież: jest to forma dofinansowania projektów, których celem jest zachęcanie do wolontariatu i uczestnictwa obywatelskiego oraz świadomości wielokulturowej.

Fundusze europejskie dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. O fundusze europejskie na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich mogą ubiegać się prawie wszyscy rolnicy w UE poprzez środki wsparcia dochodów. W przypadku niektórych z tych zachęt Europa wymaga w zamian szeregu ekologicznych praktyk rolniczych. Na przykład zachowanie trwałych użytków zielonych, dywersyfikacja upraw itp. Rolnicy mogą również otrzymać środki na podstawie posiadanej powierzchni ziemi, zawsze wbrew praktykom mającym na celu poszanowanie środowiska i zachowanie bioróżnorodności, jakości wody i gleby oraz ograniczenie emisji. Dostępne są również środki na szkolenia rolników w zakresie stosowania nowych technik.

Celem jest modernizacja gospodarstw rolnych i, bardziej ogólnie, poprawa poziomu życia na obszarach wiejskich poprzez tworzenie większej liczby miejsc pracy i większą dostępność podstawowych usług. Wreszcie, zachęty dostępne są również dla młodych rolników, którzy mogą korzystać ze szczególnych rozwiązań w zakresie wsparcia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz z wyższych form wsparcia umożliwiających im dokonywanie inwestycji w swoje przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://edoradca.pl/na-co-mozesz-pozyskac-srodki-projekty-badawczo-rozwojowe/.

Komentarze