Postępowanie pracodawcy podczas epidemii koronawirusa

Pracodawca a koronawirusW przypadku stwierdzenia zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u pracownika przebywającego na kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną, pracodawca nie jest zobowiązany do zgłaszania tego faktu instytucji takiej jak chociażby SANEPID. Pracodawca nie jest również zobowiązany do prowadzenia rejestru takich przypadków. Jednakże co w takiej sytuacji powinien zrobić?

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie wszystkich pracowników potencjalnie narażonych na zakażenie koronawirusem. Pracodawca nie jest również zobowiązany do zapewnienia badania w kierunku zarażenia koronawirusem wszystkich pracowników, z którymi miała kontakt osoba (pracownik) przebywająca na kwarantannie. Takie sprawy prowadzić będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, które podejmie stosowne decyzje i przeprowadzi ewentualne badania. Pracodawca powinien jednak dostosować się do poleceń wydanych mu w tej sprawie przez państwowego powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Za czas przebywania pracownika na kwarantannie, pracodawca zgodnie z art. 92 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), powinien wypłacić mu 80 % wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - wskutek przymusowego odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Wprowadzenie Procedur BHP w zakładzie pracy

Zgodnie z przepisem art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Powinien chronić pracowników nie tylko przed zagrożeniami powodowanymi procesem pracy, ale także przed występującymi w środowisku pracy niezależnie od pracodawcy, takimi jak właśnie możliwość zachorowania na COVID-19. Materia i działanie koronawirusa ma podłoże biologiczne, należy go więc potraktować w zakładzie pracy jak szkodliwy czynnik biologiczny, który może, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, wystąpić w środowisku pracy.

W związku z powyższym na pracodawcy spoczywają obowiązki wynikające z Kodeksu pracy, a mianowicie powinien on zastosować wszelkie dostępne środki eliminujące zakażenie koronawirusem, a jeżeli jest to możliwe - ograniczające możliwość zakażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca powinien również prowadzić rejestr prac, przy których istnieje narażenie pracowników na działanie koronawirusa, a także rejestr pracowników zatrudnionych przy tychże pracach.

Dezynfekcja miejsca pracy

Jak wynika z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach. Musi również poinformować pracowników o zasadach postępowania w przypadku awarii i sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Pracodawca informuje także o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia stwierdzonych zagrożeń.

Przepis z art. 237 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do:

 • zaznajamiania pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,
 • wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowisku pracy.

Wobec powyższego stosowne wydaje się wydanie instrukcji dotyczącej ochrony przed koronawirusem, która powinna zostać udostępniona pracownikom do stałego korzystania. Przy opracowywaniu takowej instrukcji konieczne będzie uwzględnienie m.in.:

 • przepisów rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
 • nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • a także wykorzystać można materiały (wskazówki, zalecenia, wytyczne) udostępnione na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rolą pracodawcy w okresie stanu pandemii w myśl przywołanego powyżej rozporządzenia, jest również zapewnienie w zakładzie pracy osobom zatrudnionym - niezależnie od podstawy zatrudnienia - rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Należy również wspomnieć o odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że będzie to nie możliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład zapewniać będzie środki ochrony osobistej zawiązanej ze zwalczaniem epidemii.

Wirus SARS-CoV-2 został zakwalifikowany do 3 grupy zagrożenia w wykazie szkodliwych czynników biologicznych zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. W tej grupie znalazły się czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby i są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest wysoce prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do tych czynników szkodliwych skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Szczegółowe działania dotyczące ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi uregulowane zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Jako, że pojawiła się potencjalny nowy czynnik szkodliwy w środowisku pracy (czynnik biologiczny), to należy dokonać ponownej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą pod kątem działania tego czynnika, a następnie poinformować pracowników o szacowanym ryzyku na ich stanowiskach pracy i zasad ochrony przed zagrożeniem.

Przy prowadzeniu oceny ryzyka zawodowego należy wziąć pod uwagę w szczególności:

 • wiek i stan zdrowia narażonych czynnik biologiczny,
 • rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie koronawirusa,
 • informacje na temat:
  1. choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
  2. stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą,
  3. wskazówki inspekcji sanitarnej oraz lekarza-profilaktyka sprawującego opiekę nad pracownikami danego zakładu.

Rejestr prac z narażeniem na koronawirusa

W rejestrze prac narażających na działanie koronawirusa SARS-CoV-2 należy uwzględnić w szczególności informacje dotyczące liczby pracowników wykonujących tego rodzaju prace oraz wykaz czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie koronawirusa. Rejestr powinien zawierać również imiona, nazwiska, stanowiska oraz numery telefonu kontaktowego pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bhp.

Rejestr pracowników narażonych na działanie koronawirusa należy przechowywać co najmniej przez 10 lat od dnia ustania narażenia, czyli w tym przypadku ustąpienia epidemii.

Pozostałe obowiązki pracodawcy

Do pozostałych obowiązków pracodawcy prócz wspomnianych w artykule procedur należeć będzie ponadto zapewnienie:

 • sporządzenie planu postępowania na wypadek bliskiego kontaktu pracownika z osobą zakażoną lub gdy rozpoznano u niego objawy COVID-19 (informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 uzyskać można, dzwoniąc na infolinię NFZ pod numerem telefonu 800 190 590),
 • niezwłocznego informowania wszystkich pracowników potencjalnie narażonych na zakażenie koronawirusem w przypadku, w którym co najmniej jeden z pracowników zakładu miał bliski kontakt z osobą zakażoną lub rozpoznano u niego objawy COVID-19,
 • podjęcia natychmiastowych działań mających na celu usunięcie przyczyn oraz skutków zaistniałego przypadku, o którym mowa powyżej,
 • przeszkolenia pracowników.

W przypadku przeprowadzania szkoleń pracowników, powinno ono odbywać się według programu, w którym muszą znaleźć się kwestie dotyczące m.in.:

 • potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników spowodowanego działaniem koronawirusa,
 • środków prewencyjnych, procedur i wytycznych, które zostały wdrożone w zakładzie celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wyposażenia i stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • działań, które pracownik powinien podjąć w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub w momencie kiedy wystąpiły u niego symptomy odpowiadające objawom COVID-19.

Szkolenie najlepiej będzie przeprowadzić jako uzupełnienie instruktażu stanowiskowego pracownika, w którym to przełożony mógłby zaprezentować jak w praktyce należy zachować się i jak działać, by unikać rozprzestrzeniania się koronawirusa w szeroko rozumianym środowisku pracy a tym samym wśród pracowników. Podczas takiego instruktażu można zaprezentować chociażby prawidłowe zakładanie i zdejmowanie rękawiczek jednorazowych czy maseczki ochronnej.

Prewencja

https://itouchsystem.pl/maseczkomat/

Ponadto w czasie instruktażu należy przypomnieć pracownikom o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą w kontekście zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Pracownicy powinni zostać również powiadomieni o konsekwencjach dyscyplinarnych w przypadku niestosowania się do przepisów i zasad bhp związanych z narażeniem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Prewencja

Pierwszą zasadą związaną z przeciwdziałaniem wystąpienia ogniska epidemicznego w zakładzie pracy jest bez wątpienia prewencja. Warto zatem pamiętać o zapewnieniu pracownikom płynów dezynfekcyjnych do odkażania rąk już przed wejściem na teren zakładu pracy. dodatkowym środkiem prewencyjnym na pewno będzie kontrolny pomiar temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu, wykonany w sposób bezdotykowy przy użyciu termometrów lub kamer termowizyjnych. Trzeba również zapewnić pracownikom środki osobiste do zakrycia ust i nosa w postaci maseczek bądź przyłbic a także rękawiczki jednorazowe oraz możliwość utylizowania tych zużytych. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie pracownikom dystansu społecznego 1,5 - 2 m.

W przypadku podejrzenia o zakażenie któregoś z pracowników, tzn. w momencie wystąpienia charakterystycznych objawów zakażenia takich jak:

 • wysoka temperatura ciała (powyżej 37,6°C),
 • suchy uporczywy kaszel,
 • ogólne zmęczenie, ból mięśni i utrata smaku lub węchu,

należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania. Na czas podjęcia decyzji w tej sprawie pracownika należy odizolować w oddzielnym pomieszczeniu, w którym zostaną zapewnione środki do odkażania.

Pomieszczenia, w których pracownik przebywał, należy dobrze przewietrzyć, a wszystkie powierzchnie, których dotykał bądź mógł dotykać, trzeba niezwłocznie i starannie odkazić. Szczególnie dokładnemu odkażeniu powinno podlegać stanowisko pracy, wykorzystywane maszyny i narzędzia, klamki, włączniki, siedziska i pozostałe elementy, które mogły zostać skażone.

Źródło zdjęć: https://itouchsystem.pl/

Komentarze