Jakie metody wykorzystuje się do wyceny spółki z o.o.?

Jakie metody wykorzystuje się do wyceny spółki zoo ?Prowadzisz spółkę z o.o. i zastanawiasz się nad sprzedażą swoich udziałów? Są sytuacje, gdy jeden ze wspólników chce wycofać się ze spółki, ale pojawia się pytanie: w jaki sposób wycenić swoje udziały i jak je przekazać innej osobie? Najpowszechniejszą praktyką jest zbycie udziałów na podstawie sporządzonej umowy sprzedaży. Sprawdź, jakie metody wykorzystuje się do wyceny półki z o.o?

Udziały w spółce z o.o.

Udział to podstawowy element, który w spółce wyznacza pozycję prawną poszczególnych wspólników. Najczęściej rozumie się udział jako wyznacznik wpływu na funkcjonowanie firmy - im większa ilość posiadanych udziałów, tym więcej wspólnik może decydować o różnych sprawach w spółce. Udziały opisuje się również jako część kapitału zakładowego o konkretnej wartości pieniężnej, jednak jeden udział nie powinien być niższy niż równowartość 50 zł. Gdy jeden ze wspólników chce pozbyć się swoich udziałów, konieczna jest wycena spółki z o.o. Powszechnie stosuje się sprzedaż udziałów, ewentualnie darowiznę. Każda osoba, która chce nabyć udziały w spółce z o.o. musi wnieść swój wkład pieniężny lub niepieniężny (czyli inaczej aport) w zamian za udziały w kapitale zakładowym.

Przeczytaj również: Wycena spółki z o.o. - rzeczoznawcy.net.pl

Metody wyceny spółki z o.o.

Przy szacowaniu wartości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się: metody majątkowe, metody dochodowe oraz metody porównawcze. W zależności od celu wyceny i danych do których mamy dostęp wybiera się najbardziej odpowiednią metodę. Należy pamiętać, że nie czasami niemożliwe jest skorzystanie tylko z jednego modelu podejścia do wyceny udziałów i konieczne jest wykorzystanie kilku metod, tak by uzyskany wynik był jak najbardziej wiarygodny i miarodajny.

Metody majątkowe

Metody majątkowe są najbardziej rozpowszechnione i historycznie najstarsze. Reprezentują one podejście, gdzie wartość przedsiębiorstwa wyznaczana jest za pomocą wyceny aktywów (bilansowych i pozabilansowych), które następnie koryguje się o kapitał obcy. Wśród metod majątkowych wyróżnia się metodę księgową, odtworzeniową i likwidacyjną. Jako zaletę metod majątkowych zalicza się fakt, że aktywa trwałe łatwo można oszacować, ponieważ są one udokumentowane i sformalizowane. Natomiast jako wadę można wymienić trudne do wyceny składniki niematerialne. Ciężko bowiem wycenić pozycję i reputację firmy na rynku, kwalifikacje pracowników, rozpoznawalność marki, itd.

Metody dochodowe

Metody dochodowe opierają się na założeniu, że przedsiębiorstwo jest projektem inwestycyjnym i możliwe są do uzyskania w przyszłości strumienie dochodów, rozumiane jako np. salda przepływów pieniężnych, strumień zysków. Metody dochodowe nazywane są również DCF (Discounted Cash Flow Methods). Wśród metod DCF najczęściej mają zastosowanie Metoda FCFF, metoda FCFE oraz metoda skorygowanej wartości bieżącej. Zaletą tych metod jest możliwość ich zastosowania do wszystkich spółek, niezależnie od stopnia rozwoju. Są to najbardziej formalne metody wyceny i uwzględniają specyfikę oraz unikalne aspekty funkcjonowania danego podmiotu. Wadą jest bardzo duża wrażliwość na zakładane parametry.

Metody porównawcze

Metody porównawcze stosuje się, zestawiając ze sobą wycenianą spółkę oraz inny podmiot gospodarczy o podobnej działalności, zbliżonym profilu i zakresie działania w konkretnej branży. Najczęściej do porównania wybiera się spółkę notowaną na rynku publicznym, gdyż łatwiej jest zdobyć informacje o szczegółach transakcji, przykładowo po jakiej cenie zostały sprzedane udziały albo na jakich warunkach doszło do fuzji. Uwzględniając posiadany majątek oraz uzyskiwane dochody obu podmiotów można dokonać analizy porównawczej, wykorzystując odpowiednie narzędzia i mierniki ekonomiczno-finansowe.

Komentarze