Jak przygotować wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy Kodeks pracy, w związku z ustaniem zatrudnienia, pracodawca zobowiązany jest do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Dokument taki powinien być wydany pracownikowi niezwłocznie, a więc przyjmuje się, że w ostatnim dniu pracy.

Pracodawca wydaje świadectwo pracy do rąk pracownika lub przesyła je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez pracownika adres zamieszkania.

W sytuacji, kiedy pracownik nie zgadza się z treścią zawartych w świadectwie pracy informacji, na podstawie art. 97 § 21 Kp może wnioskować do pracodawcy o jego sprostowanie. Ma na to 7 dni od daty otrzymania świadectwa.

Pismo takie powinno być opatrzone danymi pracownika, pracodawcy, datą oraz tytułem "WNIOSEK O SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA PRACY".

Treść wniosku uzależniona jest od tego, czego ma dotyczyć, niemniej we wstępie warto powołać się na podstawę prawną takiej czynności: "Na podstawie art. 97 § 21 Kodeksu pracy, wnoszę o sprostowanie świadectwa pracy z dnia ... , otrzymanego przeze mnie w dniu ... , poprzez: (...)"

W tym miejscu należy wymienić stawiane we wniosku żądania.

I tak, jeśli sprostowanie ma dotyczyć CAŁKOWITEJ ZMIANY ZAPISÓW zawartych w świadectwie pracy (tj. ich wykreślenia i zastąpienia ich innymi informacjami), np. w sytuacji, kiedy pracodawca umieścił w nim błędny zapis o okresie zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy (zajmowanym stanowisku), wymiarze czasu pracy, trybie rozwiązania stosunku pracy lub okolicznościach jego wygaśnięcia, innych ustaleniach (np. ilości wykorzystanego urlopu wypoczynkowego), we wniosku pracownik występuje z żądaniem "zmiany zawartych w pkt ... (zdanie ...) informacji, poprzez ich usunięcie i w ich miejsce wpisanie: ..." (tu podać należy właściwy zapis, który powinien zawrzeć się w świadectwie pracy).

Jeśli natomiast sprostowanie dotyczyć ma ZMIANY CZĘŚCI ZAPISÓW (ich uzupełnienia), w sytuacji, kiedy pracodawca pominął istotną dla pracownika informację, a więc przykładowo zawarł w świadectwie sformułowanie, że "stosunek pracy ustał w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę", nie konkretyzując zapisu informacją "dokonanego przez pracodawcę", we wniosku pracownik występuje z żądaniem "uzupełnienia świadectwa pracy w pkt ... (zdanie ...) poprzez podanie informacji o treści ..." (w tym miejscu należy podać właściwy zapis, który pracodawca winien uzupełnić w świadectwie pracy).

Powyższy przykład pokazuje, jak ważne jest, aby pracownik wnikliwie zapoznał się z treścią otrzymanego świadectwa pracy, a w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, skorzystał z możliwości wystąpienia do pracodawcy o jego sprostowanie. Takie działanie bezspornie służyć ma interesom pracownika. Nawiązując bowiem do powyższego przykładu: gdyby pracownik nie wystąpił o uzupełnienie treści świadectwa pracy, kwestia jego uprawnień do np. zasiłku dla bezrobotnych byłaby wątpliwa, gdyż w sytuacji, kiedy to pracownik dokonuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem - zasiłek taki nie jest mu należny).

Pracodawca może nie przychylić się do wniosku pracownika i tym samym, takiego wniosku nie uwzględnić. Po otrzymaniu zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik ma 7 dni na wystąpienie z żądaniem jego sprostowania, tym razem jednak wniosek kieruje do sądu pracy.

Komentarze