Ewakuacja z budynków - jakie są procedury i zasady?

Ewakuacja z budynkuEwakuacja to procedura, która ma na celu ochronę życia ludzkiego i mienia w przypadku wystąpienia zagrożenia pożaru, powodzi, wojny lub innych okoliczności. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ewakuacja musi być prowadzona w ściśle określony sposób. Jakie są procedury i zasady ewakuacji? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest ewakuacja?

Ewakuacja polega na zorganizowanym przemieszczeniu ludzi (często także mienia) z miejsca zagrożonego w takie, które jest uważane za bezpieczne. Ewakuacja z budynków jest przeprowadzana zazwyczaj wtedy, gdy występuje zagrożenie pożarowe, terrorystyczne, powodziowe czy wojenne. W takim przypadku kwestią zdecydowanie najistotniejszą jest ochrona życia i zdrowia ludzi zagrożonych, zaś ochrona mienia jest zdecydowanie mniej istotna.

Decyzja o zarządzeniu ewakuacji

Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi być podejmowana przez zarządcę budynku, pracodawcę bądź inną osobę upoważnioną. Podjęcie takiej decyzji musi być poprzedzone uzyskaniem stosownych informacji na temat sposobu i zakresu przeprowadzenia tego procesu, liczby osób, które mają być ewakuowane, kolejności opuszczania obiektu oraz co najważniejsze wyznaczeniem dróg i kierunków przemieszczenia się osób ewakuowanych.

Kolejność ewakuacji powinna być ustalona przede wszystkim w oparciu o informacje na temat kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i stopnia zagrożenia mienia. W wielu przypadkach, gdy opuszczenie budynku klatką schodową jest niemożliwe z powodu rozprzestrzeniania się ognia na niższych kondygnacjach, konieczne jest przeprowadzenie ewakuacji przez dach. Wówczas bardzo przydają się drabiny ewakuacyjne z koszem, ponieważ dzięki nim ludzie mogą szybko i sprawnie dostać się we wskazane miejsce.

Najważniejsze zasady ewakuacji

Wszystkie osoby, które przebywają w budynku, gdzie występuje zagrożenie, muszą współpracować oraz podporządkowywać się wszystkim poleceniom wydawanym przez kierującego akcją ratowniczą. Taką osobą jest kierownik zakładu pracy, dyrektor szkoły bądź zarządca budynku. Osoba ta kieruje akcją ratowniczą do momentu przybycia na miejsce Straży Pożarnej.

Niezwykle istotna zasada ewakuacji mówi o tym, że w pierwszej kolejności należy ratować zagrożone życie ludzkie. Należy również wiedzieć o tym, że ewakuacja musi być rozpoczynana od tych pomieszczeń, w których powstał pożar bądź które są na drodze rozprzestrzeniania się ognia i z tych miejsc, których opuszczenie może być niemożliwe z powodu pożaru, zadymienia lub zagrożenia innego rodzaju.

Do celów ewakuacji nie można stosować wind i dźwigów towarowych. Ewakuacja z wyższych kondygnacji powinna być prowadzona przez klatki schodowe. Konieczne jest także wyłączenie dopływu prądu do pomieszczeń oraz stref, w których występuje pożar. Z zasięgu ognia trzeba usunąć wszelkiego rodzaju materiały palne i cenne urządzenia.

Jeśli zastosujemy się do wszystkich powyższych zasad, wówczas działania ewakuacyjne z pewnością przebiegną pomyślnie, a wszystkie osoby udadzą się w bezpieczne miejsce.

Komentarze